ยินดีต้อนรับสู่ สถานพยาบาลนันอา

  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
PAUSE

สถานพยาบาลนันอา เป็นสถานพยาบาลที่มีประวัติมายาวนานกว่า 60 ปี โดยเราเริ่มต้นจากการเป็นเพียงสถานบริการผดุงครรภ์ จนในปัจจุบันได้พัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นสถานพยาบาลขนาด 30 เตียงที่ให้บริการทางการแพทย์ในหลากหลายสาขา อาทิเช่น อายุรเวช สูตินรีเวช กุมารเวช และคลินิกผิวพรรณ เป็นต้น เราดำเนินกิจการด้วยศีลธรรมจรรยาอันดีงาม และเน้นการมีจรรยาบรรณต่อเพื่อนมนุษย์มากกว่าการพาณิชย์ นอกจากนี้บุคลากรของเราได้รับการปลูกฝังให้เอาใจใส่ดูแลผู้รับบริการทุกรายเสมือนเป็นญาติสนิทของตนเอง อันเป็นสิ่งที่เรายึดถือตลอดมาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม...