ข้อมูลทั่วไป

ประวัติ

สถานพยาบาลนันอาเริ่มต้นกิจการครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2490 (ชาวจีนโดยทั่วไปรู้จักกันในนามของ "หน่ำอา หลิ่ว ซัว อี่") ด้วยการให้บริการผดุงครรภ์แก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้พื้นที่ห้องแถวขนาด 3 ห้องในการดำเนินการ
ในช่วงระยะเวลานั้น ประชาชนทั่วไปยังไม่นิยมที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในสังกัดของทางราชการมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวจีนส่วนใหญ่ที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาไทยได้ และี้บางส่วนยังไม่นิยมที่จะมารับการรักษายังสถานพยาบาล ทำให้บ่อยครั้ง ที่ทีมแพทย์ของสถานพยาบาลจำเป็นต้องเดินทางไปยังที่อยู่ของผู้ป่วยเพื่อให้การบริการ

ต่อมาในปี 2497 เราได้ทำการขยาย และปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น จึงได้ย้ายมายังที่ทำการในปัจจุบัน

สถานพยาบาลนันอาเริ่มต้นจากการทำธุรกิจในแบบครอบครัว บุคลากรทุกคนจึงได้รับการปลูกฝังให้บริการด้วยความจริงใจ เสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกในครอบครัว

นับเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ที่เราได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการในย่านฝั่งธนบุรี และด้วยปณิธานที่ยึดมั่นมาตลอด เราจึงให้บริการทางการแพทย์ด้วยความตั้งใจ โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้รับบริการทุกคนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับความพึงพอใจอย่างสูดสุดภายใต้อัตราค่าบริการที่สมเหตุผล